PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

Nákupní košík

Položek: 0
Cena: 0,- Kč

Přejít do košíku >>

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaným společností MALFARM s.r.o. od 1.1.2017.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MALFARM s.r.o., se sídlem  Oldříš 22, 539 01 Hlinsko v Čechách, IČ: 07040644, DIČ: CZ07040644 a kupujícího (zákazník, spotřebitel)

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost MALFARM s.r.o., se sídlem  Oldříš 22, 539 01 Hlinsko v Čechách, IČ: 07040644, DIČ:CZ07040644.

Společnost MALFARM s.r.o. při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád stanoví postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.

Kupující - spotřebitel nebo podnikatel je povinen se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s OP a s reklamačním řádem.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem a zavazuje se podle něj v případě reklamace zboží postupovat.

Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců s vyjímkami stanovenými Zákonem, nestanoví-li zvláštní právní předpis dobu delší, a počíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v záručním listě. V této době je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, které se u zboží vyskytne.

*Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.

*Výjimka ze záruční doby je u prodeje použitého zboží a zboží nekompletního nebo poškozeného, a zboží je takto v nákupním dokladu označeno.

*U zboží použitého neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání a opotřebení, které mělo zboží v době jeho převzetí kupujícím. Práva za jiné vady musí kupující uplatnit do konce záruční doby uvedené na záručním listu ode dne převzetí zboží, jinak zaniknou, a tato doba musí být v nákupním dokladu nebo v potvrzení objednávky uvedena.

*U zboží poškozeného – vadného nebo nekompletního, prodávaného za nižší cenu, se záruka nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena, a které jsou v nákupním dokladu uvedeny.

*Prodávající v souladu s ustanovením § 2113 občanského zákoníku poskytuje kupujícímu, který je podnikatel a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti, záruku za jakost. Délka záruční doby u zboží činí 12 měsíců a u spotřebního materiálu 6 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí věci. Prodávající dále odpovídá v souladu s ustanovením § 2100 občanského zákoníku kupujícímu – podnikateli též za vadu, kterou má věc v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci, i když se projeví později v záruční době, a odpovídá i za vadu, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

*Podmínky reklamace, tj. rozsah, způsob a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost, se u kupujícího – podnikatele řídí zejména obecnými ustanoveními o právech z vadného plnění obsaženými v § 2099 až 2117 občanského zákoníku a tímto reklamačním řádem.

*Záručním listem se považuje faktura (daňový doklad) společně s dodacím listem (dále jen „záruční list“), v němž je uveden název zboží, jeho cena, množství, sériové číslo a délka záruky.

*Prodlouženou záruční dobu nad zákonnou dobu poskytuje prodávající jen v souladu se záručními podmínkami výrobce zboží a v záručním listě musí být vždy takto výslovně označena včetně uvedení jejich podmínek a rozsahu.

*Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo reklamační řízení.

*Veškerá práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna kupujícím v záruční době a postupem stanoveným v tomto reklamačním řádu.

Vyřízení reklamace

*Prodávající v případě osobního uplatnění reklamace vydá kupujícímu písemné potvrzení, v němž musí být uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, jakou má zboží dle kupujícího závadu, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, provedení opravy a dobu jejího trvání, případně zamítnutí reklamace s uvedením důvodů. Je-li zboží předáno k reklamaci přepravní službou, zašle prodávající kupujícímu toto písemné potvrzení emailem.

*Reklamaci včetně odstranění vady nebo dodání nového zboží bez vad vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto dobu lze prodloužit po domluvě s kupujícím – spotřebitelem, prodloužení však nesmí být na dobu nepřiměřeně dlouhou nebo na dobu neurčitou. U kupujícího, který je podnikatelem, musí prodávající reklamaci vyřídit nejpozději do 40 dnů od jejího uplatnění. Po marném uplynutí uvedených lhůt se má za to, že vada zboží skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu zboží, kterou nelze odstranit.

*Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, je na toto nové zboží poskytována záruka nová, jejíž běh počíná dnem, kdy byl zákazník vyrozuměn o vyřízení reklamace.

*Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po dni, kdy byla reklamace uplatněna (přijata prodávajícím), do dne, kdy byl kupující prodávajícím vyrozuměn (telefonicky, SMS zprávou, emailem) o jejím vyřízení a skončení, a případně vyzván k převzetí zboží.

*Nevyzvedne-li si kupující zboží od prodávajícího do 14 dnů od skončení reklamace (oznámení o ukončení zákazníkovi), postupuje prodávající v souladu s § 2609 zákona číslo 89/2012 Sb. v platném znění, tj. po uplynutí zákonné lhůty k opravě je oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den.

*Pokud výše skladného, na které má prodávající podle předchozího odstavce nárok, dosáhne tržní ceny reklamovaného zboží, má prodávající právo takovéto zboží za tržní cenu prodat a vzniklý zisk použit k úhradě takto vzniklého skladného. Před tímto krokem je však povinen zákazníka informovat na kontaktní telefon nebo e-mail uvedený v reklamačním protokolu.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

To znamená, že pokud se jedná o zboží, které muselo být prodávajícím zákazníkovi objednáno a zákazník zaplatil zálohu na toto zboží, účtuje si prodávající storno poplatek ve výši 10% částky ze zálohy na objednávku.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v  případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v  takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Na dotaz“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

MALFARM s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží, dále se provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti. Vaše osobní údaje se předávájí pouze přepravci zboží a žádným jiným třetím stranám.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost MALFARM s.r.o., se sídlem  Oldříš 22, 539 01 Hlinsko v Čechách, IČ: 07040644,

DIČ: CZ07040644

Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování MALFARM s.r.o., Oldříš 22, 539 01 Hlinsko, info.malfarm@seznam.cz, tel.724013184

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1  písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o  ochraně osobních údajů), ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření  před uzavřením takové smlouvy a  dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností.

Nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a splnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji splnit!!!

Doprava a platba 

Doprava a její cena jednotlivého zboží je individuální a projednává se se zákazníkem po vytvoření objednávky.

Platba za zboží je individuální a projednává se se zákazníkem po vytvoření objednávky.

Změna cen je vyhrazena!

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce po individuální domluvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info.malfarm@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Vyřizování případných reklamací zboží spotřebitelem zajišťuje prodávající přímo na adrese MALFARM s.r.o., Oldříš 22, 539 01 Hlinsko v Čechách.

Reklamace na dobírku nepřijímáme!

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23. května 2018